M Room -jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot 8.10.2020 alkaen

(päivitetty 1.8.2023)


1. Yleistä

Ehdot ovat osa M Roomin jäsenyyttä ja siihen liittyvää jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka syntyy jäsenyyden haltijaksi määritellyn henkilön kanssa (myöhemmin ”Jäsen”) ja paikallisen M Room liikkeen (myöhemmin ”M Room”) välillä jäsenyyden aktivoinnin yhteydessä..

2. M Room -jäsenyys

2.1 Jäsenyys on voimassa kuhunkin jäsenyystuotteeseen kirjatun määräajan ja tähän liittyvä jäsenyys ja jäsenyyden ostamisen/aktivoinnin myötä syntyvän Jäsensopimuksen voimassaolo päättyy ilman erillistä irtisanomista My M Room -palveluun (my.mroom.com) jäsenen henkilökohtaiseen jäsenprofiiliin merkittynä päättymisajankohtana. Jäsenellä on tämän jälkeen oikeus uuden jäsenyyden ja jäsenyyssopimuksen aktivointiin voimassa olevan hinnaston mukaisin ehdoin.

2.2 Jäsen on velvollinen suorittamaan M Roomille voimassa olevan hinnaston mukaisen vuosimaksun viimeistään jäsenyyden aktivoinnin yhteydessä.

2.3 Jäsenyys on henkilökohtainen ja Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Jäsenyys voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle kerran sopimuskauden aikana. Siirrettävää Jäsenyyttä tulee olla jäljellä vähintään 6 kuukautta ja siirrosta Jäseneltä peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelykulu. Erikoishintaisia, yhteistyökumppanijäsenyyksiä tai sopimuskauden aikana jo kerran jäädytettyä jäsenyyttä ei ole kuitenkaan mahdollisuus siirtää.

2.4 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden valitun jäsentason (Silver, Gold, Platinum) mukaisten palveluiden käyttöön ja palveluiden ostoon jäsentason mukaisilla hinnoilla. Kulloinkin voimassa olevat jäsentasot, hinnasto ja tuotevalikoima kuvauksineen ovat nähtävillä M Room -liikkeissä. Jäsenyyden päättyessä M Room ei korvaa jäsenen jäsenyysaikana käyttämättä jääneitä palveluita tai etuja. M Roomilla on oikeus tehdä tarkennuksia jäsenetujen sisältöön sopimuksen voimassaoloaikana.

2.5 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden käyttää M Room -liikkeen palveluja kaikissa M Room -liikkeissä. Jäsenyyden palvelukiintiön palvelut ovat maakohtaisia. Jäsenalennukset ovat voimassa kaikissa M Room -liikkeissä maailmanlaajuisesti.

2.6 Jäsenyyden taso (Silver, Gold, Platinum) määritellään Jäsensopimuksessa. Jäsen voi milloin tahansa korottaa täysihintaisen vuosijäsenyytensä korkeammalle jäsentasolle. Tällaisen tason korotuksen yhteydessä Jäsenen tulee suorittaa korotetun jäsentason lisämaksu M Roomin korotuksen hetkellä voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Erikoishintaisten jäsenyyksien korotukset eivät lähtökohtaisesti ole mahdollisia ja ne käsitellään tapauskohtaisesti.

2.7 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Jäsenet ja muut asiakkaat palvellaan liikkeissä My M Room -palvelun mukaisessa järjestyksessä.  Samoin Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että liikkeiden jonotilanteet vaihtelevat liikkeittäin, ja jäsentasosta huolimatta palveluun voi joutua jonottamaan, eikä tästä makseta erikseen korvausta tai hyvitystä. M Room voi jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa liikkeidensä tuote- ja palveluvalikoimaa tai liikkeiden aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan. M Room pidättää oikeuden merkitä liike ”suljetuksi/ täydeksi”, kun liikkeen jonotilanne on ruuhkautunut niin, että enempää asiakkaita ei ehditä aukioloajan puitteissa palvelemaan.

3. Jäsentiedot, Jäsenen tiedottaminen ja henkilötietojen käsittely

3.1 Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen M Room -jäsenprofiilin My M Room -palveluun. Jäsenprofiilia käytetään Jäsenen tunnistamiseen ja se on henkilökohtainen. My M Room -palvelun jäsenprofiili ja sen kirjautumisen käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaiset, ja niitä ei siten saa luovuttaa tai lainata edes väliaikaisesti kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään My M Room -palvelun jäsenprofiilin käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan, ettei kukaan muu voi väärinkäyttää jäsenyyttä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta kirjautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen tahon haltuun tai jäsenyysprofiilin epäillystä väärinkäytöstä välittömästi M Roomille. Mikäli jäsenellä ei ole mahdollisuus käyttää My M Room -palvelua, jäsen voi todistaa jäsenyytensä kuvallisella henkilökortilla tai vastaavalla.  M Room henkilökunnalla on aina myös oikeus tarkistaa Jäsenen henkilöllisyys M Room -liikkeessä asioinnin yhteydessä.

3.2 Jäsenyyden aktivoinnin yhteydessä Jäsen hyväksyy sen, että M Room voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluista ja tarjouksista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää markkinointiviestien lähettämisen.

3.3 Jäsen hyväksyy, että M Room -liike tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä M Roomin palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla, sekä tiedottaa Jäsentä M Roomin kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että M Room tallentaa Jäsenen käynti- ja ostohistoriaa palveluiden laadun varmistamiseksi. Jäsenellä on aina oikeus tutustua käyntihistoriaansa, tämä onnistuu My M Room -palvelun henkilökohtaisen jäsenprofiilin kautta.

3.4 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

4. Jäsenyyden lykkääminen ja purkaminen erityisissä tapauksissa

4.1 Jäsen, joka erityisestä syystä ei voi hyödyntää jäsenyyttään määrättynä ajanjaksona voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella kyseistä ajanjaksoa vastaavaa jäsenyyden lykkäystä. Lykkäystä haetaan Jäsenyyden myyneeltä taholta. Jäsenyyden jäädytys on voimassa siitä päivästä lukien, kun M Room hyväksyy Jäsenen hakemuksen. Tämän seurauksena Jäsensopimuksen mahdollista sidonnaisuusaikaa pidennetään M Roomin hyväksymällä jäädytyksen kestoa vastaavalla ajanjaksolla, jäsenkortin käyttö M Room parturiliikkeissä on tänä sovittuna aikana estetty.

4.2 Jäsenyyden lykkäystä myönnetään sellaisen loukkaantumisen tai sairauden perusteella, joka todistettavasti estää Jäsenen M Room palvelujen käytön vähintään 60 ja enintään 365 päiväksi. Jäsenyyden lykkäystä pidemmän ulkomailla oleskelun, sellaisella paikkakunnalla tapahtuvan opiskelun tai työn vuoksi, jossa M Roomilla ei ole liiketoimintaa myönnetään vähintään 90 ja enintään 365 päivää. Jäsenyyden lykkäystä haettaessa mahdollisesti toistuvasti yhden maksetun jäsenkauden aikana huomioitavaa on, että jäädytettyjen jäsenyyspäivien yhteenlaskettu määrä voi olla maksimissaan 365 päivää ja näiden jäädytysjaksojen välissä on oltava, mikäli jäädytys johtuu paikkakunnalta poissaolon vuoksi, vähintään 90 päivää. Jäädytettävää Jäsenyyttä tulee olla jäljellä vähintään 30 päivää, jotta lykkäys voidaan myöntää.

4.3 Jäsenyyden jäädytystä koskeva hakemus tulee tehdä etukäteen tai loukkaantumisen tai äkillisen sairaustapauksen perusteella viimeistään silloin, kun Jäsenellä on siihen tosiasiallinen mahdollisuus ja se on vahvistettava todistuksella M Room palvelujen käyttämisen esteestä. Paikkakunnalta poissaolon vuoksi anottava lykkäyshakemus 4.2 kohdassa mainituista syistä johtuen tulee tehdä aina ennen jäädytysajankohdan alkua. Mikäli M Room hyväksyy 4.2 kohdassa mainituista syistä jäsenyyden jäädyttämisen, Jäsenen tulee suorittaa erillinen käsittelykorvaus M Roomin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

4.4 Jäsenellä on oikeus purkaa Jäsensopimus häntä koskevan poikkeuksellisen, yllättävän tapahtuman (vakava pitkäkestoinen sairaus tai vammautuminen, joka estää pysyvästi M Room palvelujen käytön, tilapäistä pysyvämpi muutto ulkomaille tai muu sellainen ennakoimaton elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi Jäsensopimuksen jäädyttäminen määräajaksi ei ole perusteltua) vuoksi huolimatta siitä, että Jäsensopimuksessa määritelty jäsensidonnaisuusaika ei olisi päättynyt. Jäsensopimuksen purkamisen edellytyksenä on, että M Room hyväksyy Jäsensopimuksen purkamisen perusteen. M Room varaa oikeuden periä kohdassa 4.5 määritellyn korvauksen Jäsenestä johtuvasta Jäsensopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta.

4.5 M Room maksaa takaisin jäsenyyden voimassaoloaaikana tapahtuvan Jäsensopimuksen ennenaikaisen päättymisen yhteydessä Jäsenen maksaman jäsenmaksun siltä osin kun ne kohdistuvat jäljellä olevaan jäsenyysaikaan, johon Jäsen on Jäsensopimuksessaan sitoutunut jos jäsenyys päättyy kohdassa 4.4 kuvailtujen tai muiden jäsenyyden purkuun oikeuttavien syiden vuoksi ja M Room ja jäsen ovat yhteisymmärryksessä näin todenneet. Sopimuksen näin päättyessä Jäseneltä ennakkoon peritystä vuosimaksusta M Room veloittaa jo käytettyjen palvelujen osalta voimassa olevan hinnaston mukaisen normaalin kertapalvelun kustannuksen ja lisäksi jäsenyyteen kuuluvan tuotepaketin tuotteiden hinnaston mukaisen myyntiarvon kokonaisuudessaan. Jäsenmaksusta näiden edellä mainittujen vähennyksien jälkeen jäljelle jäävä summa tilitetään jäsenelle kertasuorituksena. (esim. lahjakorttina)

5. Sopimusehtojen muuttaminen

5.1 M Roomilla on täysi muutoksenteko- ja kehittämisoikeus. Franchiseliiketoimintakonseptin luonteeseen kuuluu kehittää ja parantaa toimintaa sekä toimintatapoja aktiivisesti ja näin ollen M Room pidättää oikeuden tehdä muutoksia, jotka parantavat liiketoimintakonseptin toimivuutta yleisellä tasolla.

5.2 M Roomilla on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi ilman korvausta, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai M Roomin muuta ohjeistusta.

5.3 M Room -jäsenyys on aina henkilökohtainen ja väärinkäyttötilanteissa M Roomilla on oikeus mitätöidä Jäsenen M Room -jäsenyys käytöstä välittömästi ilman, että Jäsenelle maksetaan tästä korvausta tai hyvitystä.

6. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

6.1 M Room ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen M Room liikkeeseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. M Room ei vastaa Jäsenen liikkeeseen jääneestä henkilökohtaisesta omaisuudesta.

6.2 M Room ei vastaa missään olosuhteissa Jäsenen palveluun pääsyn tilapäisestä estymisestä tai muista tilapäisistä rajoituksista jotka johtuvat M Roomin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, ja syistä joita M Room ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai estää.

6.3 M Roomille ei synny vastuuta eikä se vastaa sopimuksen mukaisen palvelun käyttömahdollisuuden esteestä tai rajoituksesta, joka johtuu seuraavassa kuvatun kaltaisesta syystä, joka estää palvelun suorittamisen kokonaan tai vaikeuttaa sitä huomattavasti. Tällaiseksi rajoitukseksi katsotaan muun muassa viranomaisen päätös, uudet lait tai lakien muutokset, henkilökunnan menetys, lakko, työsulku, saarto, tulipalo, tulva, vesivahinko, konkurssi, merkittävän omaisuuden menetys, tuhoutuminen, epidemia, pandemia, luonnonkatastrofi, suuronnettomuus tai muu vastaava ylivoimainen este (force majeure). Mikäli M Room -palveluiden käyttö estyy edellä kuvatusta esteestä M Room ei ole velvollinen palauttamaan Jäsenen maksamaa jäsenmaksua tai muuta käyttämättä jäämättä palvelua tai tuote-etua.

7. Sovellettava laki sekä riitojenratkaisu

7.1 Jäsensopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

7.2 Jäsenen ja M Roomin väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi

 

Tulostettavat ja tallennettavat jäsenehdot:

M ROOM _ Jäsenehdot_8.10.2020_alkaen