M Roomi liikmelisusele kohaldatavad Üldised lepingutingimused

1. Üldist

Tingimused on osa M Roomi liikmelepingust (edaspidi: liikmeleping), mis on sõlmitud lepingu teinud isiku (edaspidi: liige) ja kohaliku M Roomi salongi (edaspidi: M Room) vahel.

2. M Room liikmelisus

2.1. Liikmelisus kehtib lepingus sätestatud kehtivusaja jooksul ja liikmelepingu kehtivus lõpeb ilma eraldi lõpetamiseta liikmelepingus sätestatud lõppkuupäeval. Seejärel on liikmel õigus sõlmida kehtiva hinnakirja alusel uus liikmeleping.

2.2. Liige on liikmelepingu allkirjastamisel kohustatud tasuma M Roomile kehtiva hinnakirja järgi aastamaksu.

2.3. Liikmelisus on personaalne ja vastava nõudmise korral on liige kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi. Üks kord lepingu kehtivuse aja jooksul on liikmel vajaduse korral õigus liikmelisus teisele isikule üle anda. Üleantavat liikmelisust peab olema järel vähemalt 6 kuud ja üleandmise eest nõutakse liikmelt sisse käsitlustasu sel ajal kehtiva hinnakirja järgi.

2.4. Liikmelisus annab liikmele õiguse valitud liikmetaseme (Silver, Gold, Platinum) teenuste kasutamiseks ja teenuste ostmiseks liikmetasemele vastava hinnaga. Kehtivate liikmetasemete, hinnakirja ja tootevalikuga saab tutvuda M Roomi salongides ja veebisaidil mroom.com. M Roomil on õigus teha lepingu kehtivuse ajal täpsustusi liikmelisuse sisus.

2.5. Liikmelisus annab liikmele õiguse kasutada M Roomi salongi teenuseid kõigis M Roomi salongides. Silver-taseme liikmelisus kehtib riigi piires, Gold- ja Platinum-taseme liikmelisused kehtivad kõigis M Roomi salongides üle maailma.

2.6. Liikmetase (Silver, Gold, Platinum) sätestatakse liikmelepingus. Liige võib igal ajal oma liikmetaset tõsta. Taseme tõstmisel peab liige tasuma uue taseme lisamaksu vastavalt M Roomi kehtivale hinnakirjale.

2.7. Liige nõustub ja kinnitab, et liikmeid ja muid kliente teenindatakse salongides liikmetasemele vastavas järjekorras. Täpsemalt vt tasemesüsteemi kohta veebisaidilt mroom.com. Peale selle võtab liige teatavaks ja nõustub, et salongide järjekorrad on eri salongides erinevad ja liikmetasemest hoolimata võib teenindamisel tekkida järjekord ning selle eest ei maksta hüvitist. M Room võib liikmelisuse ajal nõudlusest ja ressurssidest olenevalt ühepoolselt muuta salongide toote- ja teenusevalikut või salongide lahtiolekuaegasid. M Room jätab endale õiguse märkida salong täis olevaks, kui salongi järjekord on nii pikk, et rohkem kliente lahtiolekuajal teenindada ei jõuta. Kui salong on täis, ei saa klienti liikmelisusest olenemata järjekorda vahele võtta.

3. Liikme andmed, liikme teavitamine ja isikuandmete käsitsemine

3.1 Liige saab liikmelisuse kehtivuse ajaks personaalse M Roomi liikmekaardi. Liikmekaarti kasutatakse liikme tuvastamiseks ja see on personaalne. Liikmekaarti ei tohi edasi anda ega kellelegi laenata. Liige on kohustatud liikmekaarti hoolikalt hoidma ja tegema omalt poolt kõik, et keegi ei saaks kaarti väärkasutada. Liige on kohustatud liikmekaardi võimalikust kaotamisest või selle väärkasutamise kahtlusest M Roomi viivitamatult teavitama. Uue liikmekaardi saab liige salongist. Uue kaardi eest tuleb tasuda kehtiva hinnakirja järgne tasu.

3.2. Liikmelepingut allkirjastades nõustub liige, et M Room võib talle tema avaldatud posti- ja või e-posti aadressil teenuste ja pakkumiste kohta infot saata. Liikmel on siiski õigus mis tahes ajal talle turundussõnumite saatmine keelata.

3.3. Liige nõustub, et M Roomi salong või samasse kontserni kuuluvad ettevõtted võivad isikuandmete kaitse seaduse (523/1999, muudatustega) kohaselt registreerida, salvestada ja käsitseda liikme isikuandmeid (nt kontaktandmeid ja makseandmeid) ja liikme kasutatavaid M Roomi teenuseid. Eespool mainitud andmete kogumise eesmärk on liikmelisust parimal võimalikul viisil hallata ja teavitada liiget M Roomi kehtivatest pakkumistest. Liige nõustub sellega, et M Room registreerib teenuste kvaliteedi tagamiseks liikme külastus- ja ostuajaloo. Liikmel on õigus külastusajalooga igal ajal tutvuda. Seda saab teha M Roomi rakenduse kaudu, mille saab alla laadida operatsioonisüsteemile vastavast rakenduste poest.

3.4. Liikme andmeid ei edastata ilma liikme kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega kindlaks määratud juhtudel.

4. Liikmelisuse peatamine ja lõpetamine erandkorras

4.1 Liige, kes mingil põhjusel ei saa oma liikmelisust teatud ajaperioodi jooksul kasutada, võib selleks ajaperioodiks vabas vormis kirjaliku avaldusega taotleda liikmelisuse peatamist. Peatamist saab taotleda liikmelisuse müünud poolelt. Liikmelisus peatatakse sellest päevast, kui M Room liikme taotluse kinnitab. Selle tulemusena pikendatakse liikmelepingu võimalikku liikmelisuseaega M Roomi kinnitatud peatamiskestusele vastava ajaperioodi võrra. Liikmekaarti selle kokku lepitud aja jooksul M Roomi juuksurisalongides kasutada ei saa.

4.2. Liikmelisuse peatamist kohaldatakse sellise vigastuse või haiguse puhul, mis tõendatavalt takistab liikmel vähemalt 60 kuni 365 päeva jooksul M Roomi teenuseid kasutada. Õppimise või töö tõttu saab liikmelisuse peatada pikemaajalise välismaal viibimise ajaks sellises kohas, kus M Roomil salonge ei ole, vähemalt 90 kuni 365 päevaks. Liikmelisuse peatamise avaldus tuleb esitada eelnevalt või vigastuse või äkilise haigestumise korral hiljemalt siis, kui liikmel on seda võimalik teha, ja sellele tuleb lisada tõend selle kohta, et liige ei saa M Roomi teenuseid kasutada. Kui M Room kinnitab liikmelisuse peatamise, peab liige tasuma vastava käsitlustasu M Roomi kehtiva hinnakirja järgi.

4.3. Liikmel on õigus lõpetada liikmeleping erakorralise ja ootamatu sündmuse (tõsine pikaajaline haigus või vigastus, mis takistab jäädavalt M Roomi teenuste kasutamist, püsivalt välismaale elama asumine või muu selline ettenägematu elutingimuste muutus, mille tõttu liikmelepingu tähtajaline peatamine ei ole põhjendatud) tõttu, olenemata sellest, et liikmelepingus määratud liikmelisuseaeg ei ole lõppenud. Liikmelepingu lõpetamine eeldab, et M Room aktsepteerib liikmelepingu lõpetamise põhjust. M Room jätab endale õiguse nõuda liikmelepingu liikme soovil enneaegse lõpetamise eest punktis 4.4 sätestatud tasu.

4.4. Kui liikmelisus peatatakse punktis 4.3 kirjeldatud põhjustel ja M Room ja liige on selles kokkuleppele jõudnud, maksab M Room liikmelepingu enneaegse peatamise korral liikmelisuse ajal tasutud liikmemaksu liikmelepingus sätestatud liikmelisuseaja järelejäänud osa eest tagasi. Kui leping sel viisil lõpetatakse, arvestab M Room liikme ettemakstud aastamaksust maha juba kasutatud teenuste maksumuse vastavalt ühekordse teenuse hinnale kehtiva hinnakirja järgi ja lisaks liikmelisuse juurde kuuluva tootepaketi toodete hinnakirjajärgse müügiväärtuse kogusumma. Pärast neid mahaarvamisi järele jääv liikmemaksusumma makstakse liikmele ühekordse maksena tagasi.

5. Lepingutingimuste muutmine

5.1 M Roomil on täielik õigus teha muudatusi ja parendusi. Frantsiisiäri kontseptsiooni juurde kuulub äritegevuse ja tegutsemisviiside aktiivne arendamine ja parendamine ning seepärast jätab M Room endale õiguse teha muudatusi, mis parandavad ärikontseptsiooni üldist toimivust.

5.2. M Roomil on õigus liikmelisus teatud ajaks peatada või see kohe ilma hüvitiseta lõpetada, kui liige rikub selgelt liikmelepingu tingimusi või M Roomi muid juhiseid.

5.3. Liikmelisus on alati personaalne ja kuritarvitamise korral on M Roomil õigus liikmekaart tühistada ilma liikmele selle eest hüvitist maksmata.

6. Asjade hoidmine ja kahjutasukohustus

6.1 M Room ei vastuta tema ruumides saadud võimalike kehavigastuste, toimunud varguste või M Roomi salongi toodud isiklike asjade kaotsimineku eest, kui kohaldatav seadus ei sätesta teisiti. M Room ei vastuta salongi jäänud isiklike asjade eest.

6.2. M Room ei vastuta mingil juhul teenusele ligipääsu ajutise takistuse eest või muude ajutiste piirangute eest, mille põhjused jäävad väljapoole M Roomi mõjuvõimu, ega asjaolude eest, mida M Room ei saanud ette näha ega ära hoida.

6.3. M Room ei võta vastutust lepingukohase teenuse kasutamisvõimaluse puudumise või piirangute eest, mis on põhjustatud allpool kirjeldatud asjaoludest, mis takistavad teenuse osutamist täielikult või raskendavad seda märgatavalt. Sellisteks piiranguteks loetakse muuhulgas ametniku otsus, uued seadused või seadusemuudatused, töötajate kaotus, streik, töösulg, blokaad, tulekahju, üleujutus, veekahjustused, pankrot, oluline varakaotus, hävimine või suur õnnetus. Kui M Roomi teenuste kasutamine on takistatud eespool kirjeldatud põhjustel, ei ole M Room kohustatud liikme makstud liikmemaksu tagastama ega muud kasutamata jäänud teenust või toote-eelist hüvitama.

7. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

7.1 Liikmelepingule kohaldatakse Soome õigusakte.

7.2. Liikme ja M Roomi vahelised vaidlused püütakse lahendada kokkuleppe teel. Kui üksmeelele ei jõuta, võib kumbki osapool anda vaidluse ringkonnakohtusse.