ANDMEKAITSE-EESKIRI

 

ÜLDIST MEIE ANDMETÖÖTLUSTOIMINGUTE KOHTA

M Company Oy (edaspidi: M Company, meie) on meeste juuksurisalongide kontseptsiooni M Room (edaspidi: M Roomi kontseptsioon) väljatöötaja ja omanik. Lisaks pakume ja haldame veebisaiti www.mroom.com (edaspidi: veebisait) ja M Roomi mobiilirakendust (edaspidi: M Roomi rakendus).

Eelmainitud eesmärkidel kogub ja töötleb M Company nii veebisaidi kui ka M Roomi rakenduse kasutajate isikuandmeid, samuti M Company M Roomi juuksurisalongide ja/või meie frantsiisipartnerite (edaspidi: M Roomi salongid) klientide ja potentsiaalsete klientide isikuandmeid. Kõigile eelmainitud isikutele viidatakse andmekaitse-eeskirjas kui kasutajatele.

Veebisaidile, M Roomi rakendusele ning M Roomi salongides pakutavatele toodetele ja teenustele viidatakse andmekaitse-eeskirjas ühiselt kui teenustele.

Andmekaitse-eeskirja võidakse uuendada, kui see on nõutav muutunud andmetöötlustoimingute kajastamiseks või muul põhjusel. Kehtiva versiooni leiate nii veebisaidilt kui ka M Roomi rakendusest. Me ei muuda andmekaitse-eeskirja oluliselt ega vähenda kasutajate õigusi ilma sellest eelnevalt teada andmata.

Juhime tähelepanu asjaolule, et andmekaitse-eeskiri kehtib üksnes andmetöötlusele, mida korraldab M Company kui vastutav töötleja. „M Company” viitab andmekaitse-eeskirjas üksnes ettevõttele M Company Oy, v.a selle emaettevõte ja tütarettevõtted. Seega käib mõiste „kolmas isik” nii M Company emaettevõtte ja tütarettevõtete kui ka M Roomi kontseptsiooni alusel tegutsevate frantsiisipartnerite kohta.

M COMPANY kontaktandmed

Nimi: M Company Oy
Registrikood: 2200111-9

Postiaadress: Bulevardi 30 B 1, 00120 Helsingi


Klienditeeninduse e-post: privacy@mroom.com

www.mroom.com

Kontaktisik: Niko Sandell, +358 40 022 8689, niko.sandell (a) mroom.com

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA ANDMEALLIKAD

Kogume kasutajate kohta kahte tüüpi teavet: kasutajaandmeid ja tehnilisi andmeid. Olgugi et me ei kasuta tehnilisi andmeid üldjuhul isikute tuvastamiseks, võivad isikud nende kaudu vahel kas eraldi või kasutajaandmetega koos / lingitult äratuntavad olla. Sellisel juhul käsitletakse kohaldatava õiguse järgi ka tehnilisi andmeid isikuandmetena ja me töötleme liitandmeid isikuandmetena.

M Company võib töödelda järgmisi kasutajatelt või M Company emaettevõttelt või tütarettevõtetelt või frantsiisipartneritelt saadud andmeid.

Eesnimi

Perekonnanimi

Telefoninumber

Sünniaeg

E-posti aadress

Postiaadress

Fotod ja muud võimalikud M Roomi rakendusest allalaaditud failid

M Roomi salongides tehtud maksetega seotud makseteave

M Roomi salongides ostetud tooted ja osutatud teenused

Teave kasutaja liikmesuse kohta

Klientide tagasiside ja kaebused

Võistluste ja loosimiste vastustega seotud teave

Lisaks võib M Company koguda ja töödelda järgmisi kasutajatelt saadud tehnilisi andmeid:

Kasutaja IP-aadress

Brauseri tüüp ja versioon

Eelistatud keel

Operatsioonisüsteem ja platvorm

Meie teenused, mida kasutajale osutati

Lisaks eelmainitule hangime kasutajaandmeid ametiasutuste peetavatest registritest ja vaikekliendiregistritest, samuti muudest usaldusväärsetest era- ja avalikest registritest.

Küpsised

Selleks et kasutajate veebisaidi külastuse kohta tehnilisi andmeid ning muud teavet koguda ja säilitada, kasutame erisuguseid tehnoloogiaid, sh küpsiseid.

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse. Küpsised võimaldavad meil pidada arvet veebisaiti külastavate inimeste koguarvu üle ja jälgida veebisaidi kasutust. See aitab meil oma teenuseid parandada ja oma kasutajaid paremini teenindada, pakkudes neile nende individuaalsetel vajadustel põhinevat teavet. Lisaks võime kasutada küpsiseid, mis muudavad veebisaidi kasutamise lihtsamaks, jättes näiteks meelde teie eelistused. Võime kasutada jälitus- ja analüütilisi küpsiseid, et näha, kui hästi kasutajad meie teenuseid saavad.

Kasutajad võivad küpsised oma veebibrauseris keelata või lasta end nende saatmisest teavitada. Seda saab tavaliselt seadistada veebibrauseri sätete menüüst. Teavet küpsiste haldamise kohta leiate veebist. Küpsiste seadistamise kohta populaarsetes brauserites leiate teavet näiteks järgmistelt linkidelt.

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Juhime tähelepanu asjaolule, et kui küpsised on keelatud, siis ei pruugi mõni meie veebisaidi osa korralikult töötada.

Google Analytics

Veebisait kasutab Google Analyticsit ja teisi veebianalüütikateenuseid, et koguda tehnilisi andmeid ja koostada aruandeid selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad. See aitab meil oma veebisaiti paremaks muuta. Lisateave: Google Analytics. Google Analyticsi kasutamise saate keelata järgmise brauseri lisandtööriista abil: Google Analytics opt-out add-on.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Eesmärgid

M Company töötleb isikuandmeid mitmel eesmärgil.

Teenuste pakkumine ja arendamine


Esmajoones töötleme isikuandmeid selleks, et pakkuda kasutajatele teenuseid, töödelda ja kinnitada maksetehinguid ning tuvastada kliente.

Samuti töötleme kasutajatelt saadud isikuandmeid, et teenuste kvaliteeti parandada. Selleks analüüsime näiteks teenuseid ja tooteid, mida kasutajad on M Roomi salongides ostnud, ja veebisaidi alasid, mida kasutajad on külastanud.

Kliendisuhtlus ja turundus

Töötleme isikuandmeid, et hoida kasutajatega kliendisuhteid ning võtta nendega näiteks teenuste asjus ühendust. Samuti töötleme kasutajate isikuandmeid, et neid teenustega seotud muudatustest teavitada. Kasutame saadud isikuandmeid oma teenuste ja toodete turunduse ning reklaami eesmärgil. See tähendab näiteks, et kasutame isikuandmeid selleks, et kasutaja eelmise veebisaidi külastuse ajal kogutud teabe põhjal kasutajakogemust kohandada ning kasutajale sihtpakkumisi ja reklaami teha.

Kui kasutaja pöördub meie poole, et teenuste kohta tagasisidet anda, siis kasutame temalt saadud teavet, et küsimustele vastata ja võimalikke probleeme lahendada.

Töötlemise õiguslikud alused

Töötleme isikuandmeid selleks, et täita kasutajate ees oma lepingujärgseid kohustusi. Lisaks kasutame isikuandmeid enda õiguslikes huvides. Meie õiguslik huvi tuleneb nii sellest, kuidas ettevõtte äritegevust korraldada, säilitada ja arendada, kasutajate kasutajakogemust parandada, kui ka sellest, kuidas pakutavaid teenuseid ja tooteid turundada.

Osa teenuste korral võidakse kasutajal paluda anda oma isikuandmete töötlemise kohta nõusolek. Sellisel juhul on kasutajal igal ajal õigus kõnealune nõusolek tagasi võtta.

Andmete edastamine väljapoole EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA asuvatesse riikidesse

M Company säilitab kasutajate isikuandmeid peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas. Samas tegutsevad meie frantsiisipartnerid ja teenusepakkujad mitmes geograafilises asukohas. Seega võime nii meie, frantsiisipartnerid kui ka teenusepakkujad edastada isikuandmeid kohtualluvustesse, mis jäävad väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda või kasutaja alalist elukohta, või saada neile seal juurdepääs.

Võtame meetmeid, et tagada kasutajate isikuandmete küllaldane kaitse kohtualluvuses, kus neid andmeid töödeldakse.Väldime isikuandmete edastamist väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse küllaldaselt teenusepakkujatega sõlmitud lepingute abil, mis tuginevad lepingu tüüptingimustele, või muude asjakohaste kaitsemeetmete, nagu näiteks andmekaitseraamistiku Privacy Shield abil.

Isikuandmete edastamise kohta saate lisateavet küsida, pöördudes ühel eelmainitud aadressil meie poole.

Saajad

Jagame isikuandmeid üksnes M Company siseselt. Teeme seda teenuste osutamise ja arendamise jaoks põhjendatult vajalikus ulatuses. Me ei jaga isikuandmeid M Company väliste kolmandate isikutega, v.a järgmistel juhtudel.

Õiguslikud põhjused

Võime jagada isikuandmeid M Company väliste kolmandate isikutega heas usus, et juurdepääs andmetele ja nende kasutamine on põhjendatult vajalik selleks, et: (i) järgida kohaldatavat seadust, määrust ja/või kohtuotsust; (ii) avastada, ennetada või käsitleda muul moel pettust või turva- või tehnilisi probleeme; ja/või (iii) kaitsta kooskõlas õigusaktidega M Company, kasutajate või avalikkuse huve, varasid või turvalisust. Võimaluse korral teavitame kasutajaid sellisest andmeedastusest ja -töötlusest.

Volitatud teenusepakkujad ja frantsiisipartnerid

Võime jagada teie isikuandmeid volitatud teenusepakkujatega, kes osutavad meile teenuseid (sh andmete säilitamise, müügi-, turundus- ja klienditoe teenus). Teenusepakkujatega sõlmitud lepingud sisaldavad kohustust piirata isikuandmete kasutust ning järgida isikuandmete ja ohutusstandardeid, mis on vähemalt sama ranged kui siinne andmekaitse-eeskiri.

Lisaks jagame kasutajatelt kogutud isikuandmeid M Roomi kontseptsiooni alusel tegutsevate frantsiisipartneritega. Juhime tähelepanu asjaolule, et kogume ja töötleme nii isiku- kui ka tehnilisi andmeid vastutava andmetöötlejana kooskõlas siinse andmekaitse-eeskirjaga. Samamoodi võivad meie frantsiisipartnerid töödelda isikuandmeid vastutavate töötlejatena kooskõlas endi andmekaitse-eeskirjadega.

Muud õiguslikud põhjused

Kui M Company osaleb ühinemises, omandamises või varade müügis, võime edastada isikuandmeid sellega seotud kolmandale isikule. Tagame jätkuvalt kõigi isikuandmete konfidentsiaalsuse. Teavitame kõiki asjassepuutuvaid kasutajaid esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul isikuandmete edastamisest või nende andmisest muu andmekaitse-eeskirja alluvusse.

Sõnaselge nõusolek

Võime jagada isikuandmeid M Company väliste kolmandate isikutega muudel kui eelmainitud põhjustel juhul, kui meil on selleks kasutaja sõnaselge nõusolek. Kasutajal on igal ajal õigus kõnealune nõusolek tagasi võtta.

Säilitusaeg

Kustutame meie valduses olevad kasutaja isikuandmed või muudame need anonüümseks hiljemalt 6 (kuus) kuud pärast kasutajakonto sulgemist ja kasutaja liikmesuse lõppemist või juhul, kui meil pole selliste andmete säilitamiseks enam õiguslikke aluseid (nt kaebuste töötlemiseks kogutud andmed seoses ostudega, mille kasutaja tegi meie või meie frantsiisipartnerite juures või emaettevõttes või tütarettevõtetes), v.a juhul, kui meid kohustavad selleks seadus või raamatupidamisstandardid.

Teenustega seotud tehnilisi andmeid säilitame 13 kuud.

Kasutajate õigused

Juurdepääsuõigus

Kasutajatel on õigus pääseda oma M Company’s töödeldavatele isikuandmetele ligi. Kasutajad võivad pöörduda meie poole ühel eelmainitud aadressidest ja me anname neile teada, milliseid isikuandmeid me oleme konkreetse kasutaja kohta kogunud ja töödelnud.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui isikuandmete töötlemine põhineb kasutaja antud nõusolekul, siis on tal igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine võib tuua kaasa kättesaadavate teenuste vähenemise. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist aset leidnud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

Parandamisõigus

Kasutajatel on õigus lasta meie säilitatavaid ebakorrektseid või ebatäielikke isikuandmeid parandada või täiendada. Kasutaja võib uuendada oma kontakt- või muid isikuandmeid, pöördudes ühel eelmainitud aadressil meie poole. M Roomi rakenduse kaudu esitatud isikuandmeid saab kasutaja uuendada M Roomi rakenduses.

Kustutamisõigus

Kasutajal on õigus nõuda, et me tema isikuandmed oma süsteemidest kustutaksime. Täidame kasutaja soovi, v.a juhul, kui meil on õiguslikud alused andmeid mitte kustutada. Õiguslikud alused andmeid mitte kustutada võivad põhineda näiteks kohaldataval õigusel.

Keeldumisõigus

Kasutajad võivad keelata oma isikuandmete töötlemise, kui seda tehakse eesmärgil, mis ei ole vajalik kasutajale teenuste pakkumiseks, või kui see ei ole õiguslike kohustustega kooskõlas. Lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui meil ei ole selle jätkamiseks õiguslikke aluseid.

Töötlemise piiramise õigus

Kasutajatel on õigus piirata isikuandmete töötlemist näiteks juhul, kui tema andmete kustutamise, parandamise või keelamise taotlused on menetlemisel ja/või meil pole andmete töötlemiseks õiguslikke aluseid. See võib tuua kaasa kättesaadavate teenuste vähenemise.

Andmete ülekandmise õigus

Kasutajatel on õigus pärida meilt oma isikuandmeid üldkasutatavas vormingus struktureeritud kujul ning edastada neid ise kolmandale isikule.

Õiguste kasutamine

Eelmainitud õiguste kasutamiseks võib saata meile kas tava- või e-kirja mõnel eelmainitud aadressil, lisades sellele järgmised andmed: nimi, aadress, telefoninumber ja kehtiva ID-kaardi koopia. Vajaduse korral võime küsida kasutaja isiku tuvastamiseks lisateavet. Ebamõistlikud korduvad, ülemäärased või ilmselgelt põhjendamata päringud on meil õigus tagasi lükata.

Otseturundus

Kui kasutaja on andnud nõusoleku otseturunduseks või sellisele turundamisele kehtivad muud õiguslikud alused, võib M Company kasutajatega otseturunduseesmärkidel ühendust võtta. See tähendab, et M Company võib kasutada kasutajalt andmekaitse-eeskirjaga kooskõlas kogutud isikuandmeid selleks, et võtta viimasega ühendust tootepakkumiste tegemiseks ja muudel otseturunduseesmärkidel.

Kasutajal on õigus keelata meil oma isikuandmete kasutamine otseturunduse, turu-uuringu ja profiilianalüüsi eesmärgil olenemata varem otseturunduseesmärgil antud nõusolekust. Selleks peab ta pöörduma meie poole ühel eelmainitud aadressil või M Roomi rakenduse kaudu või tühistama tellimuse otseturundussõnumis pakutaval viisil.

Kaebuse esitamine

Kasutaja võib esitada kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele kaebuse juhul, kui ta arvab, et M Company ei järgi isikuandmete töötlemisele kohaldatavaid andmekaitseseadusi.

Infoturve

Kasutame kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks haldus-, korraldus-, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid. Kui see on asjakohane, kuuluvad nende meetmete hulka näiteks krüpteerimine, tulemüürid, turvarajatised ja juurdepääsusüsteemid. Meie turvameetmete eesmärk on tagada andmete küllaldane konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus, vastupidavusvõime ja taastuvus. Katsetame oma teenuseid, süsteeme ja muid varasid korrapäraselt, et need oleks kaitstud.

 

Kui turvameetmetest hoolimata esineb turvarikkumine, millel on kasutajate eraelu puutumatusele tõenäoliselt negatiivne mõju, teavitame sellest esimesel võimalusel nii konkreetseid kasutajaid ja teisi asjassepuutuvaid isikuid kui ka asjakohaseid ametiasutusi, kui seda nõuavad kohaldatavad andmekaitseseadused.

*****