Allmänna avtalsvillkor för M Room-medlemskapet Sverige

1. Allmänt

Villkoren är del av M Rooms medlemsavtal (nedan kallat ”medlemsavtalet”), som gäller för personen som har skrivit under avtalet (nedan kallad ”medlemmen”) och den lokala M Room-salongen (nedan kallad “M Room”).

2. M Room-medlemskap

2.1 Medlemskapet gäller under den tid som anges i avtalet och medlemsavtalet upphör utan förvarning att gälla på slutdatumet som anges i medlemsavtalet. Efter detta är medlemmen berättigad att ingå ett nytt medlemsavtal i enlighet med gällande prislita.

2.2 När medlemsavtalets skrivs under av medlemmen ska denne betala årsavgiften i enlighet med gällande prislista.

2.3 Medlemskapet är personligt och medlemmen ska kunna styrka sin identitet om det efterfrågas. Medlemskapet kan vid behov dock överlåtas till en annan person under avtalsperioden. Det överlåtna medlemskapet ska vara giltigt i ytterligare minst 6 månader och medlemmen ska betala en administrationsavgift för överlåtelsen i enlighet med gällande prislista. Samarbetspartnermedlemskap till specialpris eller medlemskap som redan avbrutits en gång under avtalsperioden kan dock inte överföras.

2.4 Medlemskapet ger medlemmen rätt att använda tjänsterna som ges för medlemsnivån (silver, guld eller platina) och har rätt att köpa tjänster för de pris som gäller för medlemsnivån. Aktuella medlemsnivåer, prislistor och aktuellt produktutbud, inklusive beskrivningar, finns på M Room-salongerna och på mroom.com. M Room har rätt att göra förbättringar av innehållet i medlemsförmånerna under avtalets giltighetstid.

2.5 Medlemskapet ger medlemmar rätt att använda M Rooms tjänster på alla M Room-salonger. Tjänsterna i medlemskapet går endast att använda i samma land som medlemskapet köptes. Medlemskapsrabatter är giltiga i alla internationella M Room salonger.

2.6 Medlemsnivåerna (silver, guld och platina ) definieras i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap. Då ska medlemmen betala mellanskillnaden för det högre medlemskapet i enlighet med M Rooms prislista som gäller vid uppgraderingstillfället.

2.7 Medlemmen är medveten om och godkänner att medlemmar och andra kunder betjänas enligt My M Room Service. Mer information om medlemssystemet finns på mroom.com. Medlemmen är även medveten om och godkänner att köerna i salongerna kan variera från salong till salong, att de oavsett medlemsnivå kan behöva vänta och att ingen särskild kompensation utgår för detta. Under medlemskapet kan M Room ändra salongernas produkt- eller tjänsteutbud eller salongens öppettider beroende på efterfrågan och resurser. M Room förbehåller sig rätten att ange att salongen är ”full” när kön är såpass lång att det inte finns tid att betjäna fler kunder under salongens öppettider. När salongens status är ”full” kan kunder inte gå före varandra i kön, oavsett medlemsnivå.

3. Medlemsinformation, medlemskommunikation och hantering av personuppgifter

3.1 Under medlemskapets giltighetstid får medlemmen ett M Room-medlemskort för eget bruk. Medlemskortet är personligt och används för att identifiera medlemmen. Kortet får inte överlåtas eller tillfälligt lånas ut till någon annan. Medlemmen är skyldig att förvara medlemskortet på en säkert plats och säkerställa att ingen annan kan utnyttja det. Om medlemmen tappar bort sitt medlemskort eller misstänker att det har utnyttjats av annan person, ska de omedelbart meddela M Room. Medlemmen får ett nytt medlemskort på en M Room-salong. En avgift utgår för det nya kortet i enlighet med gällande prislista.

3.2 Genom att skriva under medlemsavtalet godkänner medlemmen att M Room får skicka information om tjänster och erbjudanden per post eller via e-post till de adresser som uppgivits av medlemmen. Medlemmen kan dock be M Room att sluta skicka marknadsföringsmaterial.

3.3 Medlemmen godkänner att en M Room-salong eller ett företag som tillhör samma koncern får registrera, spara och hantera medlemmens personuppgifter (till exempel kontakt- och betalningsinformation) och vilka av M Rooms tjänster som medlemmen har använt, i enlighet med den finska dataskyddslagen (523/1999, inklusive tillägg). Syftet med att samla in ovanstående information är att administrera och hantera medlemskapet på bästa sätt och för att informera medlemmen om aktuella tjänster hos M Room. Medlemmen godkänner att M Room registrerar medlemmens besökshistorik och köp för att säkerställa tjänsternas kvalitet. Medlemmen har alltid rätt att se sin besökshistorik och kan göra det med hjälp av M Room-appen, som kan laddas ned från de olika operativsystemens respektive appbutiker.

3.4 Medlemmens data kommer inte att lämnas ut till tredje part utan skriftligt medgivande från medlemmen, såvida detta inte krävs enligt lag.

4. Frysa eller säga upp medlemskapet i särskilda fall

4.1 En medlem som av särskilda anledningar inte kan utnyttja sitt medlemskap under en viss tid kan ansöka om att frysa medlemskapet under denna period genom att fylla i en ansökan. Ansökan om fryst medlemskap ska skickas till den som sålde medlemskapet. Frysningen av medlemskapet ska gälla från den dag då M Room godkänner medlemmens ansökan. Detta innebär att medlemskapsavtalets giltighetstid förlängs med den tid som motsvarar perioden då medlemskapet är fryst och som godkänns av M Room. Medlemskortet kan inte användas på M Room-salonger under tiden medlemskapet är fryst.

4.2 Frysning av medlemskap godkänns vid skada eller sjukdom som hindrar medlemmen från att utnyttja M Rooms tjänster under minst 60 dagar och max. 365 dagar. Frysning av medlemskap på grund av utlandsvistelse eller studier eller jobb på en ort där M Room inte bedriver någon verksamhet godkänns under minst 90 dagar och max. 365 dagar. Ansökan om att frysa medlemskapet ska göras i förhand eller, i händelse av skada eller plötslig sjukdom, så snart medlemmen kan lämna in en ansökan. Ett intyg som visar på att M Rooms tjänster inte kan utnyttjas ska bifogas. Om M Room går med på att frysa medlemskapet ska medlemmen betala en separat administrationsavgift enligt M Rooms aktuella prislista. Vid ansökan om uppskov av medlemskapet eventuellt upprepade gånger under en betald medlemsperiod ska det beaktas att det sammanlagda antalet frysta medlemskapsdagar kan vara högst 365 och mellan de frysta perioderna måste det finnas 90 dagar, om frysningen beror på frånvaro från orten.

4.3 Medlemmen har rätt att säga upp medlemsavtalet vid mycket speciella och överaskande händelser som rör dem personligen (en allvarlig och långvarig sjukdom eller ett allvarligt handikapp som permanent hindrar dem från att utnyttja M Rooms tjänster, permanent utlandsflytt eller andra oförutsedda förändringar som innebär att det inte räcker att frysa medlemskapet) även om medlemskapets bindningstid inte är slut. Förutsättningarna för att få säga upp medlemsavtalet är att M Room godkänner anledningarna till uppsägningen. M Room förbehåller sig rätten att kräva kompensation, så som specificeras i avsnitt 4.4 nedan, för förtida uppsägning av medlemsavtal om uppsägningen beror på medlemmen.

4.4 Vid en förtida uppsägning av medlemsavtalet under bindningstiden ska M Room betala tillbaka medlemsavgiften som betalades av medlemmen såtillvida att den gäller för den kvarstående perioden av medlemsavtalet. Detta om medlemskapet sägs upp på grund av någon anledning som beskrivs i avsnitt 4.3 och om M Room och medlemmen tillsammans har verifierat det. När avtalet sägs upp på sådant vis drar M Room av en kostnad för de tjänster som redan har utnyttjats och det totala värdet av produktpaketet som ingår i medlemskapet, enligt gällande prislistor för enskilda tjänster och produkter. Kostnaderna dras av från årsavgiften som betalats in i förväg av medlemmen. Det som återstår av medlemsavgiften efter att ovanstående avdrag har gjort betalas ut till medlemmen som en klumpsumma. (t.ex. presentkort)

5. Ändring av avtalets villkor

5.1 M Room har rätt att göra tillägg och ändringar. Aktiv utveckling och förbättring av verksamheten och verksamhetsprocedurer är en viktig del av franchisekonceptet, och därför förbehåller sig M Room rätten att införa ändringar som förbättrar verksamhetskonceptet i allmänhet.

5.2 M Room har rätt att låsa medlemskapet under en viss tid eller att säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan utan att någon kompensation betalas ut, om medlemmen uppenbart bryter mot medlemsavtalets villkor eller M Rooms övriga regler.

5.3 Medlemskapet är alltid personligt och om det missbrukas har M Room rätt att inaktivera medlemmens medlemskort utan att betala ut någon kompensation eller återbetalning till medlemmen.

6. Förvaring av ägodelar och ansvar vid skador

6.1 M Room ansvarar inte för personskador, stöld eller annan förlust av personliga ägodelar som medlemmen tagit med till M Room-salongen såvida tvingande bestämmelser inte säger annat. M Room ansvarar inte för personliga ägodelar som medlemmen har glömt i salongen.

6.2 M Room ska inte under några omständigheter hållas ansvariga om medlemmens åtkomst till tjänsterna är tillfälligt förhindrad eller för andra tillfälliga begränsningar som beror på något utanför M Rooms kontroll eller av anledningar som M Room inte rimligen kan förutse eller förhindra.

6.3 M Room ska inte ådra sig ansvar och är inte heller ansvarig vid eventuella förhinder eller begränsningar att använda tjänsterna som beskrivs i detta avtal till följd av skäl som liknar de som beskrivs nedan och som förhindrar att tjänsten utförs helt eller till stor del. Sådan begränsning anses bland annat inkludera myndighetsbeslut, ny lagstiftning eller tillägg till befintlig lagstiftning, personalförlust, strejk, lockout, blockad, brand, översvämning, vattenskada, konkurs, avsevärd förlust av egendom, förstörelse eller katastrof. Om M Rooms tjänster förhindras på grund av ovan nämnda hinder är M Room inte skyldiga att återbetala medlemsavgifter eller någon outnyttjad tjänst eller produkt som medlemmen har betalat för.

7. Gällande lagstiftning och tvistlösning

7.1 Finsk lag gäller för medlemsavtalet.

7.2 Eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal ska avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljedomstolen ska bestå av en (1) skiljeman som tillsätts enligt ovan nämnda regler. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors. Språket som ska användas under skiljeförfarandet är engelska. Antalet skiljemän ska vara en (1).