ALMINNELIGE VILKÅR FOR M ROOM MEDLEMMER KJØPT FØR 19.11.2017

 

1. Alminnelige

Vilkårene er en del av M Rooms medlemsavtale (heretter kalt «Medlemskapsavtale»), som er inngått mellom den som har inngått avtalen (heretter kalt “Medlem”) og den lokale M Room salongen ( heretter kalt “M Room”).

 

2. M Room medlemskap

2.1 Medlemskapet er gyldig på de betingelser som er spesifisert i avtalen, og medlemsavtalen avsluttes uten varsel på sluttdato som er spesifisert i medlemsavtalen. Etter dette har medlemmet rett til å inngå en ny medlemsavtale i samsvar med gjeldende prisliste.

2.2 Når medlemsavtalen er signert, skal medlemmet betale årsavgiften i henhold til gjeldende prisliste.

2.3 Medlemskapet er personlig, og på forespørsel skal medlemmet bevise sin identitet. Medlemskapet kan imidlertid overføres til en annen person en gang i avtaleperioden om nødvendig. Den resterende perioden for det overførte medlemskapet skal være minst 6 måneder, og medlemmet skal betale et behandlingsgebyr for overføringen i samsvar med gjeldende prisliste. Spesialprismedlemskap, samarbeidspartnerskap eller medlemskap som allerede har blitt frosset en gang i kontraktsperioden, kan ikke overføres eller fryses.

2.4 Medlemskap gir medlemmet rett til å bruke tjenestene som tilbys etter medlemsnivå (Silver, Gold, Platinum), og å kjøpe tjenester til priser som gjelder for det aktuelle medlemsnivå. Foreløpige gyldige medlemsnivåer, prislister og produktporteføljer med beskrivelser finnes i M Room salonger og online på mroom.com. M Room har rett til å foreta endringer i medlemmets ytelser i løpet av avtaleperioden.

2.5 Medlemskap gir Medlemmet rett til å benytte M Room’s tjenester i alle M Room salonger. Medlemskapstjenestene er landsspesifikke. Medlemsrabatter er gyldige i alle M Room salonger internasjonalt.
2.6 Medlemsnivå (Silver, Gold, Platinum) er definert i medlemsavtalen. Medlemmet kan når som helst endre medlemskapet til et høyere nivå. Når det gjøres, skal medlemmet betale tilleggsavgiften for det forhøyede medlemskapet i henhold til M Room’s gjeldende prisliste på tidspunktet for endringen.

2.7 Medlemmet er oppmerksom på og aksepterer at medlemmer og andre kunder blir betjent i salongene i en rekkefølge som bestemmes utfra medlemsnivå. Mer informasjon om medlemsnivåsystemet finnes på mroom.com. På samme måte er medlemmet oppmerksom på og aksepterer at ventetiden i salongene kan variere fra salong til salong. Selv med medlemskap kan det hende at man må vente, og det blir ikke betalt noe kompensasjon eller refusjon for dette. I medlemskapsperioden forbeholder M Room seg retten til å endre i utvalget av sine produkter og tjenester eller åpningstider i henhold til etterspørsel og ressurser. M Room forbeholder seg retten til å si at salongen er “full” når det foreligger en slik etterspørsel av kunder at ikke flere kunder kan bli betjent i salongens åpningstider. Når statusen til en salong er “full”, kan ikke kunder gå forbi andre kunder i køen uavhengig av medlemskapsnivå.

 

3. Medlemsinformasjon, Medlemskommunikasjon og behandling av personopplysninger

3.1 For medlemskapsperioden vil medlemmet få et M Room medlemskort til personlig bruk. Medlemskortet brukes til å identifisere medlemmet, og kortet kan ikke overføres eller lånes bort til andre. Medlemmet er forpliktet til å ta vare på medlemskortet for å sikre at ingen andre kan misbruke det. Hvis medlemmet mister sitt medlemskort eller mistenker at det er blitt misbrukt, skal M Room umiddelbart informeres om dette. Medlemmet vil motta et nytt medlemskort i en M Room salong. En kostnad i henhold til gjeldende prisliste belastes for det nye kortet.

3.2 Ved å signere medlemsavtalen aksepterer medlemmet at M Room kan sende sine medlemmer informasjon om sine tjenester og tilbud via epost adressen gitt av medlemmet. Medlemmet kan imidlertid når som helst melde seg av denne tjenesten.

3.3 Medlemmet aksepterer at en M Room salong eller tilhørende selskaper kan registrere å behandle personopplysninger om medlemmet (for eksempel kontaktinformasjon og betalingsinformasjon) og tjenestene som medlemmet har brukt, i samsvar med personopplysningsloven. Formålet med å samle de ovennevnte dataene er å administrere og ta vare på medlemmer på best mulig måte og å informere medlemmet om tjenestene som M Room tilbyr. Medlemmet gir sitt samtykke til at M Room kan registrere medlemmets historie om besøk og kjøp for å sikre kvaliteten på tjenestene. Medlemmet har alltid rett til å se deres besøkshistorie, og dette gjøres enkelt ved å laste ned M Room appen (støtter alle operativsystem).

3.4 Medlemmets data vil ikke bli utlevert til andre uten medlemmets skriftlige samtykke, med unntak av lovbestemte opplysninger.

 

4. Utsettelse og kansellering av medlemskap i spesielle tilfeller

4.1 Et medlem som av en bestemt grunn ikke kan benytte seg av sitt medlemskap i en periode, kan søke om utsettelse av medlemskapet for den aktuelle tiden med en skriftlig søknad. Søknaden skal sendes til den som solgte medlemskapet. Frysingen av medlemskapet er gyldig fra den dato M Room godkjenner søknaden. Som et resultat av dette, skal medlemskapsforpliktelsesperioden i medlemsavtalen forlenges med en periode som tilsvarer varigheten av frys perioden og som er godkjent av M Room. Det er ikke mulig å bruke medlemskortet i M Room salonger i frysperioden.

4.2 Utsettelse av medlemskap skal gis på grunnlag av en skade eller sykdom som kan dokumenteres, og som forhindrer medlemmet i å bruke M Rooms tjenester i en periode på minst 60 dager og maksimalt 365 dager. Utsettelse av medlemskap på grunn av lengre opphold i utlandet eller studier og jobb på et sted der M Room ikke har noen salonger kan gis i minst 90 dager og maksimalt 365 dager. Ved søknad om utsettelse mer enn en gang i løpet av en medlemsskapsperiode, skal det totale antall dager uansett ikke overstige 365 dager, og mellom hver frysperiode av medlemskap skal det gå minst 90 dager hvis utsettelsen skyldes å være bortreis uten mulighet til å bruke noen M Room’s tjenester.

4.3 En søknad om frysing av medlemskapet skal gjøres på forhånd. I tillfeller av akutt sykdom eller skade skal søknaden sendes så raskt det lar seg gjøre. Sykdom og skade som forhindrer bruken av M Room tjenester må dokumenteres. Søknad om utsettelse forårsaken som beskrevet i punkt 4.2 må alltid gjøres før ønsket periode påbegynnes. Dersom M Room godkjenner frysing av medlemskapet på bakgrunn av punktene i 4.2 skal medlemmet betale en behandlingsavgift i henhold til M Room’s gjeldende prisliste.

4.4 Medlemmet har rett til å si opp medlemsskapet hvis det skjer en personlig uforutsett alvorlig hendelse, det være seg langvarig sykdom eller funksjonshemming som forhindrer bruk av M Room’s tjenester permanent. Det gjelder også for flytting til utlandet for lengre eller midlertidig periode som gjør at frysing av avtalen ikke er et alternativ, selv om medlemskapsforpliktelsen spesifisert i medlemsavtalen ikke er utgått. Forutsetningen for å avbryte medlemsavtalen er at M Room godkjenner begrunnelsen for kanselleringen. M Room forbeholder seg retten til å kreve kompensasjon, som spesifisert i punkt 4.5 nedenfor for å kansellere medlemsavtalen av en grunn som er forårsaken av medlemmet.

4.5 Hvis tidlig oppsigelse av medlemsavtalen finner sted i løpet av avtaleperioden, skal M Room tilbakebetale medlemsavgiften til medlemmet tilsvarende gjenværende avtaleperiode. Hvis medlemskapet avsluttes som beskrevet i avsnitt 4.4 og M Room og medlemmet i fellesskap er enige om dette. Når avtalen avsluttes på denne måten skal verdien på forbrukte tjenester, i henhold til enhver tid gjeldende prisliste, trekkes fra den årlige avgiften som er betalt. Salgsverdien av produktpakken som er inkludert i medlemskapet skal være med i beregningen og trekkes fra den årlige avgiften som er betalt. Summen som gjenstår etter at ovennevnte er trukket fra betales tilbake til medlemmet.

 

5. Endring av avtalevilkårene

5.1 M Room har full rett til å foreta endringer i avtalevilkårene. Utvikling, forbedringer av operasjoner og prosedyrer er en viktig del av et franchise-forretningskonsept, og M Room forbeholder seg retten til å foreta endringer som vil forbedre forretningskonseptet på et generelt nivå.

5.2 M Room har rett til å låse medlemskapet for en periode, eller å kansellere medlemsavtalen med umiddelbar virking og uten kompensasjon dersom medlemmet klart bryter vilkårene i medlemsavtalen eller M Room’s øvrige betingelser.

5.3 Et medlemskap er alltid personlig, og ved misbruk har M Room rett til å avinstallere medlemmets medlemskort uten å betale medlemmet noen kompensasjon eller refusjon for dette.

 

 

6. Lagring av eiendom og ansvar for skade

6.1 M Room er ikke ansvarlig for personskader, tyveri eller andre tap av personlige eiendeler som skjer i en M Room salong, med mindre annet er underlagt lokale lovbestemmelser. M Room er ikke ansvarlig for medlemmets personlige eiendeler som er satt igjen i butikken.

6.2 M Room er ikke under noen omstendigheter ansvarlig hvis medlemmets tilgang til tjenestene midlertidig er forhindret eller på annen måte er midlertidig begrenset, hvis det skyldes årsaker som M Room ikke har innflytelse over, eller at M Room ikke med rimelig grunn kunne forutse eller forhindre dette.

6.3 M Room skal ikke påta seg ansvaret, og heller ikke være ansvarlig for noen hindringer eller begrensninger i bruk av tjenestene som er beskrevet i denne avtalen, av grunner som ligner de som er beskrevet nedenfor og som hindrer at tjenesten kan utføres helt eller hindrer det betydelig. En slik begrensning anses å inkludere blant annet myndigheters beslutning, ny lovgivning eller endringer i eksisterende lovgivning, tap av ansatte, streik, lockout, blokkering, brann, flom, vannskade, konkurs, tap av eiendom, ødeleggelser og katastrofer. Hvis bruken av M Room’s tjenester er forhindret på grunn av et av de ovennevnte hindringene, er ikke M Room forpliktet til å refundere medlemsavgiften eller annen ubrukt tjeneste eller produkt betalt av Medlemmet.

 

 

7. Gjeldende lov og tvisteløsning

7.1 Norsk lovgivning skal brukes på medlemsavtalen.

7.2 Eventuell tvist, uenighet eller krav som måtte oppstå som følge av eller knyttet til denne avtalen, skal endelig avgjøres ved voldgift i samsvar med norsk voldgiftsrett. Voldgiftsretten skal bestå av en (1) voldgiftsdommer utpekt i samsvar med de nevnte reglene. Voldgiftssetet skal være Oslo. Språket som skal brukes i voldgiftssaken skal være norsk. Antall voldgiftsdommere skal være en (1).

 

 

ALMINNELIGE VILKÅR FOR M ROOM MEDLEMMER KJØPT FØR 19.11.2017

1. Alminnelige

Vilkårene er en del av M Rooms medlemsavtale (heretter kalt «Medlemskapsavtale»), som er inngått mellom den som har inngått avtalen (heretter kalt “Medlem”) og den lokale M Room salongen ( heretter kalt “M Room”).

 

2. M Room medlemskap

2.1 Medlemskapet er gyldig på de betingelser som er spesifisert i avtalen, og medlemsavtalen avsluttes uten varsel på sluttdato som er spesifisert i medlemsavtalen. Etter dette har medlemmet rett til å inngå en ny medlemsavtale i samsvar med gjeldende prisliste.

2.2 Når medlemsavtalen er signert, skal medlemmet betale årsavgiften i henhold til gjeldende prisliste.

2.3 Medlemskapet er personlig, og på forespørsel skal medlemmet bevise sin identitet. Medlemskapet kan imidlertid overføres til en annen person en gang i avtaleperioden om nødvendig. Den resterende perioden for det overførte medlemskapet skal være minst 6 måneder, og medlemmet skal betale et behandlingsgebyr for overføringen i samsvar med gjeldende prisliste. Spesialprismedlemskap, samarbeidspartnerskap eller medlemskap som allerede har blitt frosset en gang i kontraktsperioden, kan ikke overføres eller fryses.

2.4 Medlemskap gir medlemmet rett til å bruke tjenestene som tilbys etter medlemsnivå (Silver, Gold, Platinum), og å kjøpe tjenester til priser som gjelder for det aktuelle medlemsnivå. Foreløpige gyldige medlemsnivåer, prislister og produktporteføljer med beskrivelser finnes i M Room salonger og online på mroom.com. M Room har rett til å foreta endringer i medlemmets ytelser i løpet av avtaleperioden.

2.5 Medlemskap gir Medlemmet rett til å benytte M Room’s tjenester i alle M Room salonger. Sølv medlemskap er landsspesifikt, mens Gull og Platinum medlemskap gjelder i alle M Room salonger over hele verden. Bronsje og Sølv medlemskap er landsspesifikke. Gull medlemskap gjelder i alle salonger i Europa og Platinum medlemskap gjelder globalt.

2.6 Medlemsnivå (Silver, Gold, Platinum) er definert i medlemsavtalen. Medlemmet kan når som helst endre medlemskapet til et høyere nivå. Når det gjøres, skal medlemmet betale tilleggsavgiften for det forhøyede medlemskapet i henhold til M Room’s gjeldende prisliste på tidspunktet for endringen.

2.7 Medlemmet er oppmerksom på og aksepterer at medlemmer og andre kunder blir betjent i salongene i en rekkefølge som bestemmes utfra medlemsnivå. Mer informasjon om medlemsnivåsystemet finnes på mroom.com. På samme måte er medlemmet oppmerksom på og aksepterer at ventetiden i salongene kan variere fra salong til salong. Selv med medlemskap kan det hende at man må vente, og det blir ikke betalt noe kompensasjon eller refusjon for dette. I medlemskapsperioden forbeholder M Room seg retten til å endre i utvalget av sine produkter og tjenester eller åpningstider i henhold til etterspørsel og ressurser. M Room forbeholder seg retten til å si at salongen er “full” når det foreligger en slik etterspørsel av kunder at ikke flere kunder kan bli betjent i salongens åpningstider. Når statusen til en salong er “full”, kan ikke kunder gå forbi andre kunder i køen uavhengig av medlemskapsnivå.

 

3. Medlemsinformasjon, Medlemskommunikasjon og behandling av personopplysninger

3.1. I avtaleperioden vil medlemmet få et M Room medlemskort for personlig bruk. Medlemskortet brukes til å identifisere medlemmet og det er personlig. Kortet kan ikke overføres eller lånes til noen midlertidig. Medlemmet er personlig ansvarlig for å oppbevare medlemskortet på en sikker måte slik at misbruk unngås. Hvis medlemmet mister sitt medlemskort eller mistenker at det er blitt misbrukt, skal medlemmet umiddelbart informere M Room om det. Medlemmet vil motta et nytt medlemskapskort i en M Room salong. En kostnad i henhold til gjeldende prisliste belastes for det nye kortet.

3.2 Ved å signere medlemsavtalen aksepterer medlemmet at M Room kan sende sine medlemmer informasjon om sine tjenester og tilbud til epost adressen gitt av medlemmet. Medlemmet kan imidlertid når som helst be M Room avslutte denne tjenesten.

3.3 Medlemmet aksepterer at en M Room salong eller tilhørende selskaper kan registrere, lagre og behandle personopplysninger om medlemmet (for eksempel kontaktinformasjon og betalingsinformasjon) og tjenestene som tilbys av M Room som medlemmet har brukt, i samsvar med personopplysningsloven. Formålet med å samle de ovennevnte dataene er å administrere og ta vare på medlemmer på best mulig måte å informere medlemmet om tjenestene som M Room tilbyr. Medlemmet gir sitt samtykke til at M Room kan registrere medlemmets historie om besøk og kjøp for å sikre kvaliteten på tjenestene. Medlemmet har alltid rett til å se deres besøkshistorie, og dette gjøres enkelt ved å laste ned M Room app’en (støtter alle operativsystem).

3.4 Medlemmets data vil ikke bli utlevert til utenstående uten medlemmets skriftlige samtykke, med unntak av lovbestemte opplysninger.

 

 

4. Utsettelse og kansellering av medlemskap i spesielle tilfeller

4.1 Et medlem som av en bestemt grunn ikke kan benytte seg av sitt medlemskap i en periode, kan søke om utsettelse av medlemskapet for den aktuelle tiden med en skriftlig søknad. Søknaden skal sendes til den som solgte medlemskapet. Frysingen av medlemskapet er gyldig fra den dato M Room godkjenner søknaden. Som et resultat av dette, skal medlemskapsforpliktelsesperioden i medlemsavtalen forlenges med en periode som tilsvarer varigheten av frys perioden og som er godkjent av M Room. Det er ikke mulig å bruke medlemskortet i M Room salonger i frysperioden.

4.2 Utsettelse av medlemskap skal gis på grunnlag av en skade eller sykdom som kan dokumenteres, og som forhindrer medlemmet i å bruke M Rooms tjenester i en periode på minst 60 dager og maksimalt 365 dager. Utsettelse av medlemskap på grunn av lengre opphold i utlandet eller studier og jobb på et sted der M Room ikke har noen salonger kan gis i minst 90 dager og maksimalt 365 dager. Ved søknad om utsettelse mer enn en gang i løpet av en medlemsskapsperiode, skal det totale antall dager uansett ikke overstige 365 dager, og mellom hver frysperiode av medlemskap skal det gå minst 90 dager hvis utsettelsen skyldes å være bortreis uten mulighet til å bruke noen M Room’s tjenester.

4.3 En søknad om frysing av medlemskapet skal gjøres på forhånd. I tillfeller av akutt sykdom eller skade skal søknaden sendes så raskt det lar seg gjøre. Sykdom og skade som forhindrer bruken av M Room tjenester må dokumenteres. Søknad om utsettelse forårsaken som beskrevet i punkt 4.2 må alltid gjøres før ønsket utsettelsesperiode påbegynnes. Dersom M Room godkjenner frysing av medlemskapet på bakgrunn av punktene i 4.2 skal medlemmet betale en behandlingsavgift i henhold til M Room’s gjeldende prisliste.

4.4 Medlemmet har rett til å si opp medlemsskapet hvis det skjer en personlig uforutsett alvorlig hendelse, det være seg langvarig sykdom eller funksjonshemming som forhindrer bruk av M Room’s tjenester permanent. Det gjelder også for flytting til utlandet for lengre eller midlertidig periode som gjør at frysing av avtalen ikke er et alternativ, selv om medlemskapsforpliktelsen spesifisert i medlemsavtalen ikke er utgått. Forutsetningen for å avbryte medlemsavtalen er at M Room godkjenner begrunnelsen for kanselleringen. M Room forbeholder seg retten til å kreve kompensasjon, som spesifisert i punkt 4.5 nedenfor for å kansellere medlemsavtalen av en grunn som er forårsaken av medlemmet.

4.5 Hvis tidlig oppsigelse av medlemsavtalen finner sted i løpet av avtaleperioden, skal M Room tilbakebetale medlemsavgiften til medlemmet tilsvarende gjenværende avtaleperiode. Hvis medlemskapet avsluttes som beskrevet i avsnitt 4.4 og M Room og medlemmet i fellesskap er enige om dette. Når avtalen avsluttes på denne måten skal verdien på forbrukte tjenester, i henhold til enhver tid gjeldende prisliste, trekkes fra den årlige avgiften som er betalt. Salgsverdien av produktpakken som er inkludert i medlemskapet skal være med i beregningen og trekkes fra den årlige avgiften som er betalt. Summen som gjenstår etter at ovennevnte er trukket fra betales tilbake til medlemmet.

 

 

5. Endring av avtalevilkårene

5.1 M Room har full rett til å foreta endringer i avtalevilkårene. Utvikling, forbedringer av operasjoner og prosedyrer er en viktig del av et franchise-forretningskonsept, og M Room forbeholder seg retten til å foreta endringer som vil forbedre forretningskonseptet på et generelt nivå.

5.2 M Room har rett til å låse medlemskapet for en periode, eller å kansellere medlemsavtalen med umiddelbar virking og uten kompensasjon dersom medlemmet klart bryter vilkårene i medlemsavtalen eller M Room’s øvrige betingelser.

5.3 Et medlemskap er alltid personlig, og ved misbruk har M Room rett til å avinstallere medlemmets medlemskort uten å betale medlemmet noen kompensasjon eller refusjon for dette.

 

6. Lagring av eiendom og ansvar for skade

6.1 M Room er ikke ansvarlig for personskader, tyveri eller andre tap av personlige eiendeler som skjer i en M Room salong, med mindre annet er underlagt lovbestemte lovbestemmelser. M Room er ikke ansvarlig for medlemmets personlige eiendeler som er satt igjen i butikken.

6.2 M Room er ikke under noen omstendigheter ansvarlig hvis medlemmets tilgang til tjenestene midlertidig er forhindret eller på annen måte er midlertidig begrenset, hvis det skyldes årsaker som M Room ikke har innflytelse over, eller at M Room ikke med rimelig grunn kunne forutse eller forhindre dette.

6.3 M Room skal ikke påta seg ansvaret, og heller ikke være ansvarlig for noen hindringer eller begrensninger i bruk av tjenestene som er beskrevet i denne avtalen, av grunner som ligner de som er beskrevet nedenfor og som hindrer at tjenesten kan utføres helt eller hindrer det betydelig. En slik begrensning anses å inkludere blant annet myndigheters beslutning, ny lovgivning eller endringer i eksisterende lovgivning, tap av ansatte, streik, lockout, blokkering, brann, flom, vannskade, konkurs, tap av eiendom, ødeleggelser og katastrofer. Hvis bruken av M Room’s tjenester er forhindret på grunn av et av de ovennevnte hindringene, er ikke M Room forpliktet til å refundere medlemsavgiften eller annen ubrukt tjeneste eller produkt betalt av Medlemmet.

 

7. Gjeldende lov og tvisteløsning

7.1 Norsk lovgivning skal brukes på medlemsavtalen.

7.2 Eventuell tvist, uenighet eller krav som måtte oppstå som følge av eller knyttet til denne avtalen, skal endelig avgjøres ved voldgift i samsvar med norsk voldgiftsrett. Voldgiftsretten skal bestå av en (1) voldgiftsdommer utpekt i samsvar med de nevnte reglene. Voldgiftssetet skal være Oslo. Språket som skal brukes i voldgiftssaken skal være norsk. Antall voldgiftsdommere skal være en (1).