M Room biedra kartes vispārējie līguma noteikumi

 
1. Vispārējie noteikumi.

Noteikumi ir daļa no M Room dalības līguma (turpmāk tekstā ” Dalības līgums”), kas ir sastādīts starp personu, kas ir parakstījusi līgumu (turpmāk tekstā ” biedrs ”) un
vietējo M Room salonu ( turpmāk tekstā ”M Room”).

2. M Room biedra karte

2.1 Biedra karte ir spēkā uz laiku, kas norādīts līgumā, un tā beidzas bez brīdinājuma ar datumu, kas norādīts biedra kartes līgumā. Pēc tam biedrs ir tiesīgs noslēgt jaunu biedra kartes līgumu saskaņā ar cenrādi.

2.2 Parakstot biedra kartes līgumu, biedra pienākums ir maksāt gada maksu saskaņā ar cenrādi.

2.3 Dalība ir reģistrēta konkrētai personai, tāpēc pēc pieprasījuma biedrs pierāda savu identitāti. Tomēr, biedrs var nodot karti tās darbības laikā citas personas lietošanai, par to vienojoties ar MRoom. No nodošanas brīža, kartes derīguma termiņam ir jābūt vismaz 6 mēnešiem un biedram ir jānomaksā apstrādes summa, saskaņā ar šobrīd spēkā esošu
cenrādi.

2.4 Biedra karte sniedz tiesības izmantot pakalpojumus, saskaņā ar biedra kartes līmeni (Silver (sudraba), Gold (zelta), Platinum (platīna)) un iegādāties pakalpojumus par cenām, ko piemēro biedra kartes līmenis. Šobrīd spēkā esošos biedra kartes līmeņus, cenrādi un produktu piedāvājumu ar aprakstiem var apskatīt M Room salonos un tiešsaistē mroom.com. M Room ir tiesības veikt uzlabojumus līguma saturā līguma darbības laikā.

2.5 Biedra karte sniedz iespēju izmantot M Room pakalpojumus jebkuros M Room salonos. Sudraba biedra kartes piedāvājums ir specifisks katrā valstī, bet Gold un Platinum biedra karte ir spēkāvienādi visos
M Room salonos visā pasaulē.

2.6 Biedra kartes līmenis (Silver, Gold, Platinum) ir definēts biedra kartes līgumā. Biedrs var mainīt savu līmeni uz augstāku jebkurā laikā. To darot, biedrs maksā piemaksu saskaņā ar M Room cenrādi.

2.7 Biedrs apzinās un pieņem, ka pakalpojumi citiem salona biedriem un klientiem tiek veikti secībā pēc to karšu līmeņiem. Plašāka informācija par biedra kartes līmeņu sistēmu var apskatīt mroom.com. Tāpat biedrs ir informēts un piekrīt, ka rindas salonos var atšķirties un, neskatoties uz to biedru kartes līmeņa, var gadīties uzgaidīt rindā, un neviena atsevišķa atlīdzība vai kompensācija šādā gadījumā netiek izmaksāta. Biedra kartes darbībās laikā, M Room var vienpusēji mainīt produkta vai piedāvājuma klāstu salonos vai salona darba laiku, atbilstoši pieprasījumam un resursiem. M Room ir tiesības norādīt, ka salons ir ”pilns”, ja uzskata, ka nespēs apkalpot visus klientus salonu darba laika ietvaros. Ja salona statuss ir ”pilns”, klienti nevar pārvietoties bez rindas priekšā citiem klientiem, neatkarīgi no to biedra kartes līmeņa.

3. Biedra kartes informācija, biedra komunikācijas un personas datu apstrāde

3.1. Biedra kartes darbības laikā biedra lietošanā tiks nodota M Room biedra karte. Biedra karte tiek izmantota, lai noteiktu biedru, un tā ir individuāla. Karti nevar nodot vai aizdot kādam uz nenoteiktu laiku. Biedra pienākums ir rūpīgi uzglabāt biedra karti un pārliecināties, ka neviens cits nevar to izmantot ļaunprātīgi. Ja biedrs nozaudē savu biedra karti vai ir aizdomas, ka tā ir izmantota ļaunprātīgi, par to ir nekavējoties jāziņo M Room. Biedrs saņems jaunu biedra karti kādā no M Room saloniem. Maksa par jaunu biedra karti ir saskaņā ar cenrādi.

3.2 Parakstot biedra kartes līgumu, biedrs piekrīt saņemt M Room sūtīto informāciju par saviem pakalpojumiem un piedāvājumiem uz pasta adresi un / vai e-pasta adresi, ko biedra kartes lietotājs ir norādījis. Biedrs var jebkurā brīdi palūgt M Room pārtraukt sūtīt šos ziņojumus.

3.3 Biedrs piekrīt, ka M Room salons vai uzņēmumi, kuri pieder pie tās pašas grupas, var reģistrēt un apstrādāt personas datus par biedru (piemēram, kontaktinformāciju un maksājumu informāciju) un pakalpojumiem, ko biedrs ir izmantojis M Room(ā), saskaņā ar Fizisko personu datu likuma (523/1999, ar grozījumiem Iepriekš minēto datu vākšanas mērķis ir pārvaldīt un rūpēties par biedru vislabākajā iespējamajā veidā, un informēt biedru par pakalpojumiem, ko M Room šobrīd piedāvā. Biedrs dod savu piekrišanu M Room veikt biedra apmeklējumu un pirkumu reģistrēšanu, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti. Biedrs vienmēr ir tiesīgs redzēt savu apmeklējumu vēsturi, to var izdarīt, izmantojot M Room pieteikuma formu.

3.4 Biedra dati netiks izpausti trešajām personām bez biedra rakstveida piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums.

4. Biedra kartes darbības apstādināšana un atcelšana īpašos gadījumos

4.1. Biedrs, kurš, kāda īpaša iemesla dēļ, nevar izmantot biedra karti tās darbības laikā, var pieteikt kartes darbības apstādināšanu attiecīgā laika periodā, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā. Pieteikumu ar biedra kartes apstādināšanas pieteikums jā iesniedz biedra kartes izsniedzējam. Dalības iesaldēšana ir spēkā no dienas, kad M Room pieņem biedra iesniegumu. Pēc tam, jebkurš biedra saistību periods tiks pagarināts par tādu laika periodu, kas atbilst iesaldētajam un M Room akceptētajam periodam. Biedra kartes iesaldēšanas periodā kartes izmantošanas iespējas ir liegtas.

4.2 Biedra kartes apstādināšana tiek piešķirta, pamatojoties uz traumu vai slimību, kas var tikt pierādīta, lai novērstu varbūtību, ka M Room pakalpojumi sniegti mazāk par 60 vai vairāk par 365 dienām. Ilglaicīgi atrodoties ārzemēs,
strādājot vai mācoties vietā, kur nav pieejami M Room pakalpojumi, biedra karte var tikt apstādināta sākot ar minimālajām 90 dienām, līdz maksimālajām 365 dienām. Pieteikums par biedra kartes iesaldēšanu jāiesniedz iepriekš; traumas vai pēkšņas saslimšanas gadījumā tad, kad Biedram ir iespēja to izdarīt, un to apstiprina ar dokumentiem, kas apliecina nespēju izmantot M Room pakalpojumus. Ja M Room apstiprina Biedra kartes darbības apstādināšanu, Biedrs apmaksā atsevišķu apstādināšanas sagatavošanas maksu, saskaņā ar M Room šobrīd spēkā esošo cenrādi.

4.3 Biedram ir tiesības anulēt biedra karti sakarā ar ārkārtējiem notikumiem, kas attiecas uz biedru personīgi (nopietna, ilgstoša slimība vai invaliditāte, kas neļauj izmantot M Room pakalpojumus pastāvīgi; pārcelšanās uz ārzemēm periodā, kas ilgāks nekā pagaidu, vai kādi citi neparedzēti apstākļi, kas nepieļauj Biedra kartes darbības apstādināšanu), pat tad, ja nav beidzies līgumā norādītais periods. Lai tiktu atcelts Biedra līgums, M Room ir jāapstiprina atcelšanas pamatojums. M Room patur tiesības iekasēt kompensāciju, kā to paredz šī līguma

4.4. punkts, par Biedra kartes līguma priekšlaicīgu darbības apturēšanu, kas saistīta ar Biedra privātajiem iemesliem. 4.4. Priekšlaicīgi izbeigta līguma gadījumā, M Room atmaksā starpību par neizmantoto Biedra kartes līgumā paredzēto laiku, ja iemesls, kādēļ līgums lauzts, ir saskaņā ar līguma 4.3. punktā minētajiem iemesliem un Biedrs iemeslu var
pierādīt. Līgumam izbeidzoties kādā no iepriekšminētajiem veidiem, M Room pēc cenrāža par vienreizējiem pakalpojumiem, ieturēs no iepriekš iekasētās Biedra kartes līguma samaksas summu par jau veiktajiem pakalpojumiem, kā arī pilnu summu par produktiem, ko saņem Biedrs pēc kartes līmeņa. Atlikusī summa, kas palikusi pēc iepriekš minētajiem ieturējumiem, tiek atgriezta vienā maksājumā.

5. Lespējamie grozījumi līgumā

5.1 M Room ir visas tiesības veikt grozījumus un izmaiņas. Aktīvā attīstība un biznesa darbību procedūru uzlabojumi ir svarīgas franšīzes biznesa koncepcijā, tāpēc M Room patur tiesības veikt izmaiņas, kas veicinās uzņēmējdarbības vispārējo līmeni.

5.2 M Room ir tiesības bloķēt Biedra karti uz noteiktu laiku vai anulēt tās dalības līgumu , lai tas beigtos uzreiz bez atlīdzības , ja biedrs acīmredzami pārkāpj līgumā paustos noteikumus vai citus M Room noteikumus.

5.3 Biedra karte vienmēr ir individuāla un gadījumos, kad tā tiek lietota pretrunā ar noteikumiem, Mroom ir tiesības apturēt tās darbību, neizmaksājot Biedram kompensāciju vai atlīdzību.

6. Biedra kartes glabāšana un atbildība par bojājumiem

6.1 M Room nav atbildīgs par miesas bojājumiem, zādzībām vai personīgo mantu nozaudēšanu, ko Biedrs ir ienesis M Room salonā, ja vien tiesību normas un likums nespriež pretēji. M Room neatbild par Biedra personisko īpašumu, kas ir atstāts salonā.

6.2. M Room neuzņemas atbildību par pakalpojumu piekļuves traucējumiem, kuri nav saistīti, paredzami un novēršami no M Room puses.

6.3 M Room neuzņemas atbildību un neatbildēs par jebkādiem traucējumiem vai ierobežojumiem, kas liedz sniegt līgumā paredzētos pakalpojumus, ja iemesli ir līdzīgi tiem, kas aprakstīti zemāk un traucē sniegt pakalpojumu. Ierobežojumus sniegt pakalpojumus var radīt tiesību iestādes, jauni tiesību akti vai to grozījumi, personāla trūkums, streiki, blokādes, ugunsgrēki, plūdi, ūdensvada bojājumi, bankrots, ievērojamiem īpašuma zaudējumi, iznīcināšana vai katastrofa. Ja M Room pakalpojumu sniegšanas laikā Biedrs tiek pakļauts kādam iepriekšminētajam apstāklim, M Room nav pienākums atmaksāt Biedra maksu vai kādu citu neizmantoto pakalpojumu vai produktu.

7. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

7.1 Biedra līgumam piemēro Somijas likumdošanu.

7.2 Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no vai ir saistīti ar šo nolīgumu, tiks galīgi izšķirts šķīrējtiesā, saskaņā Somijas Tirdzniecības palātas šķīrējtiesas reglamentu. Šķīrējtiesa sastāv no 1 (viena) šķīrējtiesneša, iecelts saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Šķīrējtiesas atrašanās vieta ir Helsinki. Valoda, ko izmanto šķīrējtiesas procesā ir angļu. Šķīrējtiesnešu skaits – viens (1).