GENERELLE AFTALEVILKÅR VEDRØRENDE M-ROOM MELEMSSKAB, GÆLDENDE FRA 20.11.2017

1. Generelt

Disse vilkår er en del af M Room’s medlemskabsaftale (herefter benævnt “Medlemskabsaftale”), der er udarbejdet mellem den person, der har underskrevet aftalen (herefter benævnt “medlem”) og den lokale M Room-butik (herefter benævnt “M Room”).

 

 

2. M Room medlemskab

2.1 Medlemskabet gælder for den i aftalen fastsatte periode, og medlemskabsaftalens gyldighed ophører uden varsel på den i aftalen fastsatte udløbsdato. Herefter har medlemmet ret til at indgå en ny medlemsaftale i overensstemmelse med den gældende prisliste.

2.2 Ved underskrivelsen af ​​medlemskabsaftalen er medlemmet forpligtet til at betale årsgebyret i overensstemmelse med den gældende prisliste.

2.3 Medlemskabet er personligt, og medlemmet skal på anmodning bevise sin identitet. Medlemskabet kan dog overføres til en anden person en gang i aftaleperioden, hvis det ønskes. Den resterende periode af det overførte medlemskab skal dog være mindst 6 måneder, og medlemmet skal betale et behandlingsgebyr for overførslen i overensstemmelse med den gældende prisliste. Medlemmer med særlige aftaler, samarbejdspartner-medlemskab eller medlemskab, der allerede er sat i bero (frozen?) en gang i kontraktperioden, kan ikke overføres eller sættes i bero igen

2.4 Medlemskab giver medlemmet ret til at anvende de ydelser, der leveres i overensstemmelse med betingelser for medlemsniveau (sølv, guld, platin) og til at købe tjenesteydelser til de priser, der gælder for det pågældende medlemsniveau. Aktuelt gyldige medlemsniveauer, prislister og produktportefølje med beskrivelser kan ses i M Room’s saloner og online på mroom.dk. M Room har ret til at foretage mindre justeringer og forbedringer af indholdet af medlemmernes ydelser inden for aftalens gyldighedsperiode.

2.5 Medlemskab giver medlemmet ret til at udnytte M Room’s tjenester i enhver M Room salon i Danmark og i udlandet. Medlemskabets tjenester er dog landespecifikke, og ekstragebyr kan derfor forekomme ved brug i andre landen end Danmark. Medlemskabs venliste-prioritet og procentvise medlemsrabatter gælder dog i alle M Room saloner internationalt.

2.6 Medlemskabsniveau (Silver, Gold, Platinum) er defineret i medlemsaftalen. Medlemmet kan til enhver tid ændre sit medlemskab til et højere niveau. I så tilfælde, skal medlemmet blot betale forskellen til det højere medlemsniveau i henhold til M Room’s gældende prisliste på tidspunktet for ændringen.

2.7 Medlemmet er bevidst om og accepterer, at medlemmer og andre kunder serveres i butikkerne i den rækkefølge, der svarer til deres medlemsniveau. Mere information om medlemskabsniveauet findes på mroom.dk. Ligeledes er medlemmet opmærksom på og accepterer, at køerne i butikkerne kan variere fra butik til butik, og at der derfor på trods af deres medlemsniveau kan opleves kø, og der ikke betales godtgørelse eller refusion herfor. Under medlemskabet kan M Room ensidigt ændre i M Room’s produktudbud og tjenester og i åbningstiderne for salonerne afhængigt af behov og ressourcer. M Room forbeholder sig retten til at ændre status for en salon til “fuld booket”, hvis det fremgår ud fra ventelisten af kunder, at der ikke kan serviceres flere kunden inden for den pågældende salons åbningstid. Når en butiks status er “fuld booket”, kan nye kunder ikke komme foran andre kunder i køen, uanset deres medlemsniveau.

 

3. Medlemsoplysninger, medlemskommunikation og behandling af personoplysninger

3.1 Medlemmet modtager et M-medlemskabskort til eget brug, der er gyldigt i hele medlemsskabsperioden. Medlemskortet bruges til at identificere medlemmet og er personligt, og kortet kan således ikke overdrages eller udlånes til andre. Medlemmet er forpligtet til at opbevare medlemskortet omhyggeligt og til at sikre saig, at ingen andre kan misbruge den. Hvis medlemmet mister sit medlemskort eller mistænker, at det er blevet misbrugt, skal de straks underrette M Room herom. Medlemmet modtager da et nyt medlemskort i en M Room butik. Et kortgebyr vil i henhold til den gyldige prisliste blive opkrævet for det nye kort.

 

3.2 Med sin underskrift af medlemskabsaftalen accepterer medlemmet, at M-Room kan sende sine medlemmet oplysninger om tjenester og tilbud til medlemmes postadresse og/eller e-mail-adresse. Medlemmet kan dog til enhver tid meddele M Room, at de ikke ønsker at modtage disse marketingmeddelelser.

3.3 Medlemmet accepterer, at en M-Room salon eller andre virksomeheder, der tilhører samme gruppe, kan registrere, optage og behandle personoplysninger vedrørende medlemmet (f.eks. kontaktoplysninger og betalingsoplysninger), og de tjenester, som M-Room tilbyder, som medlemmet har anvendt. I overensstemmelse med EU’s (?) Personal Data Act (523/1999, inklusive tillæg). Formålet med at indsamle ovennævnte data er at administrere og håndterer medlemskabet på den bedst mulige måde og at informere medlemmet om de tjenester, som M Room tilbyder. Medlemmet giver M-Room tilladelse til at registrere medlemmets historik med hensyn til medlemmets besøg på M Room’s saloner og deres indkøb, for at sikre kvaliteten af selskabets tjenester. Medlemmet har til enhver tid ret til at se sin besøgshistorik, og dette kan gøres ved hjælp af M Room’s applikation (M Room App), der kan downloades fra de gængse operativsystemers applikationsudbydere.

3.4 Medlemmets data vil ikke blive videregivet til udenforstående uden medlemmets skriftlige samtykke, med undtagelse af oplysninger, der er videregives af lovgivningsmæssige hensyn.

 

4. Berostillelse og ophævelse af medlemskab i særlige tilfælde

4.1 Et medlem, der af en særlig grund ikke kan gøre brug af deres medlemskab i en bestemt periode, kan ansøge om udsættelse af sit medlemskab for den pågældende periode ved at fremsende en skriftlig ansøgning om berostillelse af sit medlemskab. Ansøgningen om berostillelse skal sendes til den udbyder, hvor medlemsskabet er købt. Berostillelsen af medlemskabet er gyldig fra den dato, hvor M-Room accepterer medlemmets ansøgning herom. Som følge heraf forlænges medlemskabsforpligtelsen for medlemskabsaftalen med en periode, der svarer til berostillelsens varighed, og som accepteres af M Room. Anvendelsen af ​​medlemskortet i M Room saloner er ikke muligt sålænge berostillelsen af aftalen er gældende.

4.2 Berostillelse af medlemskab tillades på baggrund af en skade eller sygdom, der kan dokumenteres med lægeerklæring eller lignende, der forhindrer medlemmet i at anvende M Room’s ydelser i en periode på mindst 60 og højst 365 dage. Berostillelse af medlemskab på grund af et længere ophold i udlandet eller studie- eller arbejdsaktiviteter i et geografisk område, hvor M Room ikke har nogen forretningsaktiviteter, kan tillades i mindst 90 dage og højst 365 dage. Ved ansøgning om udsættelse mere end én gang i løbet af en medlemskabsperiode, kan det samlede antal udsatte dage ikke overstige 365 dage, og der skal minimum være en en periode på 90 dage mellem hver berostillelsesperiode, hvis berostillelsen skyldes, at medlemmet skal flytte til et geografisk område, hvor M Room ikke har nogen forretningsaktiviteter.

4.3 En ansøgning om berostillelse af medlemskabet skal ske på forhånd, eller i tilfælde af skade eller pludselig sygdom, så snart medlemmet har en reel mulighed for at gøre det. Anmodningen skal godtgøres med dokumentation for den hindring, der forhindrer brugen af M Room’s services. Ansøgningen om udsættelse på grund af at medlemmet skal flytte til et geografisk område, hvor M Room ikke har nogen forretningsaktiviteter (som defineret i afsnit 4.2), skal altid ske, før den ønskede berostillelsesperiode påbegyndes. Hvis M Room godkender berostillelsen af ​​medlemskabet basaret på en begrundelse, der er defineret i afsnit 4.2, skal medlemmet betale et særskilt behandlingsgebyr herfor i henhold til M Room’s gældende prisliste.

4.4 Medlemmet har ret til at opsige medlemskabsaftalen på grund af en ekstraordinær, uventet begivenhed vedrørende medlemmet personligt (en alvorlig, langvarig sygdom eller handicap, som forhindrer permanent brug af M Room’s services permanent flytning til udlandet, eller flytning hertil i længere tid end en midlertidig periode, eller en anden uforudsete ændring i medlemmets forhold, der gør, at berostillelse af ​​medlemsaftalen, som beskrevet i pkt. 4.1-4.3 ovenfor, ikke giver mening), selvom medlemskabsperioden, som angivet i medlemsaftalen, ikke er afsluttet. Det er en forudsætning for en sådan annullering af medlemskabsaftalen, at M Room godkender begrundelsen for annulleringen. M Room forbeholder sig retten til at opkræve kompensation som angivet i afsnit 4.5 nedenfor, for at opsige medlemskabsaftalen inden udløb af medlemsskabsperioden, hvis årsagen hertil skyldes medlemmets personlige situation.

4.5 I tilfælde af opsigelse af medlemskabsaftalen inden udløb af medlemsskabsperioden, der finder sted i løbet af medlemskabsforpligtelsesperioden, skal M Room tilbagebetale medlemskabsgebyret betalt af Medlemmet, for så vidt som det er gældende i den resterende medlemskabsperiode, som medlemmet har forpligtet sig til i deres Medlemskabsaftale, hvis medlemskabet afsluttes af de grunde, der er beskrevet i afsnit 4.4 og M Room og medlemmet har godkendt dette i fællesskab. Når aftalen afslutter på denne måde, vil M Room modregne et beløb fra den indbetalte abonnementsbetaling baseret på de tjenester, der allerede er brugt i henhold til den gældende prisliste for engangstjenester, tillagt den samlede salgspris for den produktpakke, der er inkluderet i medlemskabet, i overensstemmelse med gældende prisliste for produkterne. Den resterende del af abonnementsbetalingen, efter de ovennævnte reduktioner er fratrukket, refunderes til Medlemmet som en engangsbetaling.

 

5. Ændring af vilkårene for aftale

5.1 M Room forbeholder sig retten til at foretage tilføjelser og ændringer til denne aftale. Den aktive udvikling og forbedring af M Room’s services, produkter og driftsprocedurer er en vigtig del af franchise-forretningskonceptet, og derfor forbeholder M Room sig ret til at foretage ændringer, som vil forbedre forretningskonceptet på et overordnet niveau.

5.2 M Room har ret til at fastfryse medlemskabet i et bestemt tidsrum, eller at annullere medlemskabsaftalen uden kompensation, hvis medlemmet klart overtræder betingelserne i medlemskabsaftalen eller M Room’s øvrige vilkår.

5.3 Medlemskabet er altid personligt og i tilfælde af misbrug M Room har ret til at annullere medlemmets M Room medlemskort uden at betale medlemmet nogen kompensation eller refusion herfor.

 

 

6. Opbevaring af ejendele og ansvar for ved skader

6.1 M Room er ikke ansvarlig for personlige skader, tyveri eller andre tab af personlige ejendele, der er medbragt til M Room’s saloner af ​​medlemmet, med mindre gældende lovgivning og juridiske instanser tilsiger dette. M Room er ikke ansvarlig for et medlems personlige ejendom, derefterlades i salonerne.

6.2 M Room er under ingen omstændigheder ansvarlig for medlemmets eventuelle manglende adgang til anvende M Room’s tjenester midlertidigt, eller hvis medlemmet af andre grunde er forhindret heri af årsager, der er uden for M Room’s indflydelse og som M Room ikke med rimelighed kan forudse eller forhindre.

6.3 M Room kan ikke påtage sig ansvaret for eller være ansvarlig for enhver forhindring eller begrænsning for et medlem til at anvende de i denne aftale beskrevne ydelser som følge af årsager, der er beskrevet nedenfor, og som måtte forhindrer, at tjenesten udføres i sin helhed eller hindres væsentligt. Sådanne årsager anses for at omfatte bl.a. myndighedsbeslutninger, ny lovgivning eller ændringer af gældende lovgivning, mangel på personale uanset årsag, strejke, lockout, blokade, brand, oversvømmelse, vandskader, konkurs, et betydeligt tab af ejendom som følge af ærværk, ødelæggelser eller naturkatastrofer. Hvis brugen af ​​M Room’s tjenester er forhindret på grund af en af ​​de ovennævnte årsager er M Room ikke forpligtet til at refundere medlemsbetalingenn eller enhver anden ubrugt tjeneste eller vare, der er betalt af medlemmet.

 

 

7. Gældende lovgivning og afgørelse af tvister

7.1 Finsk lovgivning gælder for medlemskabsaftalen.

7.2 Enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller relateret til denne aftale, skal endelig afklares ved voldgift i overensstemmelse med voldgiftsreglerne fra Finlands Handelskammer. Voldgiftsdomstolen består af en (1) voldgiftsmand udpeget i overensstemmelse med de nævnte regler. Voldgiftsstedet er Helsinki. Sproget, der skal anvendes i voldgiftssagen, skal være engelsk. Antallet af voldgiftsmanden skal være en (1).